Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady nabywania i użytkowania przedpłaconej Karty podarunkowej.

I.Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
  • Karta podarunkowa - elektroniczny bon towarowy wydany na określonego użytkownika, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Sklepie internetowym www.kinderkraft.pl w zakresie ustalonego limitu kwotowego.
  • Wydawca - 4kraft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-413), ul. Tatrzańska 1/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000378767, NIP 7811861679, REGON 301679527, BDO: 000008302, kapitał zakładowy 842.500 PLN,
  • Użytkownik - każdorazowy posiadacz i okaziciel Karty podarunkowej.
  • Sklep internetowy - platforma sprzedażowa oferująca Towary Wydawcy i prowadzona przez Wydawcę, dostępna na stronie internetowej www.kinderkraft.pl
  • Towary - produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym.
  • Transakcja - operacja dokonana przy użyciu Karty podarunkowej, polegająca na wymianie całości lub części kwoty dostępnej na Karcie podarunkowej na Towary oferowane przez Wydawcę, przez co dochodzi do pomniejszego kwoty dostępnej na Karcie podarunkowej o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika Towarów oraz ewentualnego przypisania do Karty podarunkowej nowej Wartości do wykorzystania.
 2. II.Nabycie i wydanie Karty podarunkowej

 3. Karta podarunkowa może zostać nabyta wyłącznie w Sklepie internetowym.
 4. Do nabycia Karty podarunkowej niezbędne jest podanie adresu e-mail, na który ma zostać wysłana cyfrowa Karta podarunkowa. Użycie Karty podarunkowej jest możliwe wyłącznie przez zamówienia w Sklepie internetowym realizowane przy podaniu adresu e-mail, na który została wydana Karta podarunkowa wraz z ważnym kodem Karty podarunkowej.
 5. Użytkownik ma możliwość zakupu Karty podarunkowej jedynie w walucie Polski złoty PLZ, na wybraną kwotę według dostępnych opcji, lub dowolnie przez siebie wpisaną nie mniejszą niż 100 zł i nie większą niż 5000 zł.
 6. Ze względu ograniczeń systemowych, Karta podarunkowa zakupiona na danej domenie Sklepu internetowego może zostać wykorzystana tylko w tym Sklepie internetowym i tylko w tej domenie, w której została zakupiona. Karty podarunkowe nie działają w innych sklepach internetowych prowadzonych przez Wydawcę (np. Karta podarunkowa zakupiona na Sklepie www.kinderkraft.pl nie może zostać wykorzystana w innym sklepie internetowym Wydawcy, np. www.kinderkraft.fr).
 7. Karta podarunkowa wydawana jest Użytkownikowi jedynie w formie cyfrowej, jako szereg unikalnych znaków w postaci kodu. Użytkownik nie ma możliwości żądania zwiększenia wartości Karty podarunkowej ponad początkowo opłaconą i niewykorzystaną wartość na kodzie, który został już wydany.
 8. Zapłata za Kartę podarunkową może nastąpić dowolną formą płatności elektronicznej akceptowaną przez Wydawcę w ramach Sklepu internetowego. Przy zakupie Karty podarunkowej w Sklepie internetowym wyłącza się możliwość płatności za pobraniem przy odbiorze. Płatność za Kartę podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innej Kart podarunkowej.
 9. Przy zakupie Karty podarunkowej nie są uwzględniane żadne rabaty, a w tym takie, które mogłyby przysługiwać Użytkownikowi zgodnie z aktualną polityką rabatową Wydawcy, a w szczególności z tytułu programu lojalnościowego, jeśli aktualnie obowiązuje.
 10. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
 11. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części, a opłacona wartość Karty podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu.
 12. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa, Karta podarunkowa nie podlega zwrotom.
 13. Nabywca Karty podarunkowej zakupionej w Sklepie internetowym Kinderkraft będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty podarunkowej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli nie rozpoczął korzystania z Karty podarunkowej. Odstąpienie od umowy o Kartę podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu Internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy o Kartę podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego wraz ze wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia Karty podarunkowej w przypadku odstąpienia od umowy, wskazane zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 14. Wydawca nie wydaje duplikatów Karty podarunkowej.
 15. III.Użytkowanie Karty podarunkowej

 16. Karta podarunkowa daje możliwość wielokrotnego dokonywania zakupów Towarów w Sklepie internetowym do wysokości jej wartości.
 17. Użytkownik może korzystać z Karty podarunkowej natychmiast, w dowolnym czasie, ale nie później niż po przekroczeniu terminu ważności Karty podarunkowej.
 18. Termin ważności Karty podarunkowej wynosi 12 miesięcy od daty jej nabycia od Wydawcy.
 19. Wydawca uwzględni przy realizacji Karty Podarunkowej rabaty, które przysługują Użytkownikowi zgodnie z aktualną polityką rabatową Wydawcy, przy czym rabaty przysługujące osobie realizującej Kartę podarunkową nie sumują się.
 20. W zakresie zgodnym z przepisami nie są uwzględniane, przy realizacji Karty podarunkowej inne bony rabatowe, kupony rabatowe, czy znaki legitymacyjne, których regulaminy wykluczają realizację wspólnie z Kartą podarunkową.
 21. Przy realizacji Karty podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość Karty podarunkowej. Pozostała, niewykorzystana wartość Karty podarunkowej, pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty podarunkowej. Po każdej transakcji Użytkownik zostanie na jej zakończenie poinformowany o pozostałym saldzie Karty podarunkowej.
 22. W przypadku gdy cena zakupionego przez Użytkownika Towaru jest wyższa niż kwota środków pieniężnych na Karcie podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny przy pomocy powolnie wybranej opcji płatności obsługiwanej przez Sklep internetowy.
 23. Wydawca ma prawo odmówić realizacji płatności Kartą podarunkową w przypadku braku środków na Karcie podarunkowej, upływu terminu ważności Karty podarunkowej, czy też przejściowych technicznych możliwości realizacji płatności Kartą podarunkową (np. braku odczytu Karty podarunkowej prze system). W przypadku przejściowych usterek technicznych, Wydawca poinformuje Użytkownika o ponownej możliwości użycia Karty podarunkowej.
 24. Karta podarunkowa jest nabywana na dowolnie wybrany adres e-mail i może być zakupiona przez daną osobę z intencją wskazania osoby trzeciej jako odbiorcy Karty podarunkowej. W takim wypadku od momentu nabycia to osoba, której e-mail został wskazany staje się jej Użytkownikiem, a nie osoba dokonująca zakupu Karty podarunkowej.
 25. Użytkownik ma prawo do sprawdzenia aktualnej wysokości wartości Karty podarunkowej do wykorzystania elektronicznie w Sklepie internetowym, korzystając z linka podanego w wiadomości
  e-mail, w której przekazana została Karta podarunkowa.
 26. Karta podarunkowa po upływie terminu jej ważności, przestaje być aktywna i nie uprawnia do dokonywania zakupów. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty podarunkowej pozostaną na niej niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Użytkownika.
 27. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty podarunkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe, które zostały utracone, w szczególności w przypadku utraty dostępu do konta e-mail przypisanego do Karty podarunkowej. W przypadku utraty (w tym również kradzieży konta e-mail), o których mowa powyżej Karta podarunkowa nie podlega odtworzeniu.
 28. IV.Zwrot Towarów zakupionych za pomocą Karty podarunkowej

 29. W przypadku wydania decyzji reklamacyjnej o uznaniu zwrotu Towaru, zakupionego za pomocą Karty podarunkowej, Użytkownik w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu reklamowanego Towaru w postaci Karty podarunkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe - przelewem na wskazany rachunek bankowy.
 30. Dokonując odstąpienia od umowy sprzedaż i zwrotu Towaru zakupionego w Sklepie internetowym z użyciem Karty podarunkowej, Użytkownik otrzyma zwrot równowartości zapłaconej ceny w postaci Karty podarunkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe – przelewem na konto. W tym przypadku warunkiem zwrotu ceny Towaru zakupionego z użyciem Karty podarunkowej jest uprzednie podanie numeru konta, na które niniejszy zwrot ma zostać dokonany.
 31. V.Ochrona Danych Osobowych

 32. Wydawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób wskazanych przez Użytkowników.
 33. Dane osobowe są przetwarzane przez Wydawcę zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Wydawcy w zakresie: wydawania Kart podarunkowych wykonywania i obsługi transakcji z wykorzystaniem Kart podarunkowych, prowadzenia komunikacji z Użytkownikami oraz rozpatrywania reklamacji, a także w zakresie archiwizacji i ewidencji prowadzonych działań.
 34. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) umowy sprzedaży Karty podarunkowej, b) ochrony interesów posiadacza Karty podarunkowej (w tym doręczenie Karty podarunkowej, obsługa komunikacji, rozpatrzenie reklamacji), lub c) uzasadnionego interesu Wydawcy (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Użytkowników– wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).
 35. Do wydania Karty podarunkowej Wydawca przetwarza jedynie jeden rodzaj danych osobowych – adres e-mail. Podanie Wydawcy danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości zakupu Karty podarunkowej,
 36. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji czynność niezbędnych do zakupu Kart podarunkowych przez Użytkowników oraz pozostałych czynności wskazanych w Regulaminie. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Wydawcy (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedającego).
 37. Wydawca zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 38. Dane osobowe dotyczące Użytkowników oraz innych osób, których dane zgłosił Użytkownik, są chronione przez Wydawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 39. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie https://kinderkraft.pl/polityka-prywatnosci
 40. VI.Reklamacje

 41. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w przypadku nieuzasadnionego obciążenia Karty podarunkowej przez Wydawcę, bądź nieuprawnionego niefunkcjonowania Karty podarunkowej zgodnie z jej przeznaczeniem.
 42. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w Sklepie internetowym.
 43. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji. Do przetwarzania danych osobowych podanych w procesie reklamacji stosuje się bezpośrednio Politykę Prywatności dostępną w Sklepie internetowym.
 44. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Wydawca zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 45. Wydawca rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie. W przypadku odrzucenia reklamacji Wydawca powiadomi o tym Użytkownika podając powody tej decyzji.
 46. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty podarunkowej Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy przede wszystkim numeru Karty podarunkowej, która podlega reklamacji.
 47. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wydawca programu wyda Użytkownikowi nową Kartę podarunkową o wartości stanowiącej równowartość środków zgromadzonych na reklamowanej Karcie podarunkowej. Okres ważności Karty podarunkowej będzie co najmniej równy okresowi ważności obowiązującemu dla reklamowanej Karty podarunkowej.
 48. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
 49. może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
 50. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
 51. może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 52. może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem ODR".
 53. VII.Postanowienia końcowe

 54. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Wydawcy oraz na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 55. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Wydawca poinformuje o tym Uczestników na stronach Sklepu Internetowego. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Wydawcę, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Uczestników mogą nastąpić w terminie krótszym.
 56. W zakresie spraw związanych ze Sklepem internetowym, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin Sklepu Internetowego, którego każdorazowo aktualna treść dostępna jest na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”.
 57. W razie niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
 58. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Użytkowników w wersji elektronicznej na stronie Sklepu internetowego www.kinderkraft.pl pod linkiem: Regulamin Karty Podarunkowej

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinni Państwo poinformować 4kraft sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu należy poinformować ę decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. w formie pisma przesłanego na adres: 4kraft sp. z o.o., ul. Tatrzańska 1/5 60-413 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres

e-mail: [email protected] lub z wykorzystaniem formularza online dostępnego w Sklepie Internetowym lub telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego: +48 616 460 237.

Można także skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który jest każdorazowo udostępniany Klientowi w wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy przesłanie do Sprzedawcy informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu, o którym mowa powyżej

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku dokonania transakcji przy użyciu Karty podarunkowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy).

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: 4kraft Sp. z o.o. adres do wysyłki: ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań,
  e-mail: [email protected]
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

__________________________________________________________________________________________


- Numer zamówienia

_________________________________________________


- Adres e-mail

_________________________________________________


- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

_________________________________________________

- Sposób zwrotu płatności
(np. numer rachunku bankowego)

_________________________________________________


- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

_________________________________________________


- Adres konsumenta(-ów)

_________________________________________________

- Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_________________________________________________

- Data

_________________________________________________

(*) - niepotrzebne skreślić